Allmänna frågor och svar om solfångare

Varför har ni inga reflektorer?
Att placera en reflektor bakom glasrören fördyrar bara solfångaren utan att ge nämnvärt bättre årsutbyte per rör. Rören skuggar reflektorn… Bättre med fler rör än en reflektor.

Försämras heatpipe med tiden?
Våra Heatpipe innehåller ca 5 ml destillerat vatten. Vattnet försämras inte över tiden som alla vet. Vattnet är i den nedre konade delen av heatpipe-röret varför det inte kan frostspränga heatpipe-röret när det fryser.

Hur skall man jämföra solfångare?
Bästa jämförelsen mellan solfångare är kanske investering /årligt utbyte

Varför levererar ni inte solfångarna färdigmonterade?
Vi vill inte att våra kunder skall behöva hyra kranar och ta in 3-4 man för att lyfta upp en solfångare på 90 kg på taket. Onödig fördyring för våra kunder. Därför är största montagevikten drygt 20 kg.

Var tillverkas de solfångare som Combi Heat säljer?
De är tillverkade i Kina . Kina har närmare 80%av världsmarknaden av solfångare och tillverkar dessa i enormt stora serier. Det är en väl beprövad konstruktion med många miljoner drifttimmar i alla klimat. Det finns ingen tillverkning av denna produkt i Sverige.

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?
I en solfångare omvandlas solinstrålningen till värme. Det finns flera olika typer av solfångare där de vanligaste är (glasade) plana solfångare, vakuumrörsolfångare och poolsolfångare (oglasade). Sedan finns det också olika typer av koncentrerande solfångare.

I en solcell omvandlas solinstrålningen till elektricitet som sedan kan användas lokalt i huset eller skickas ut på elnätet. Det finns så kallade kristallina solceller (kisel) och olika tunnfilmssolceller (kisel, m fl material) med olika utseende, prestanda och pris.

Hur fungerar ett solvärmesystem?
Ett typiskt svenskt solvärmesystem består av tre huvuddelar, solfångare, solfångarkrets inkl. pump, expansionskärl, reglercentral, mm. och värmelager (ackumulatortank eller varmvattenberedare).

I solfångaren omvandlas solinstrålningen till värme. Solfångarkretsen är normalt en sluten krets med en frostsäker värmebärare, vanligtvis glykolblandat vatten, som överför värmen från solfångaren till värmelagret. Solfångarkretsen kan också utformas så att värmebäraren dräneras när värmelagret är uppvärmt och vid frostrisk.

Värmelagret (ackumulatortanken eller varmvattenberedaren) är välisolerat och utformat med anslutningar för solfångarkretsen, värme- och varmvattensystem och andra värmekällor (t.ex. panna).

Varmvattensystem – Solfångarkretsen ansluts till en varmvattenberedare med inbyggd solvärmeslinga och elpatron. Det finns standardsystem med 4-6 m2 solfångararea och en varmvattenberedare på 250-300 liter. Kombisystem – Det vanligaste systemet i svenska småhus.

Solfångarkretsen ansluts till en ackumulatortank med inbyggd solvärmeslinga (eller utvändig värmeväxlare). Kombineras lämpligast med en pellets- eller vedpanna, kan också kombineras med en värmepump.

Solvärme kan med fördel också användas för att värma en pool. Det enklaste systemet fungerar helt enkelt så att man cirkulerar poolvattnet genom en (pool)solfångare.

Hur går jag till väga om jag vill ha solvärme?
Man behöver ta reda på värme- och tappvarmvattenbehov under sommarhalvåret (kWh/månad, m3/månad)
*) om det finns en lämplig plats för solfångarna 
*) om det finns en ackumulatortank eller om det finns plats för en ackumulatortank
*) sedan behöver man veta hur man kan/bör koppla in solvärmesystemet
*) här behöver man ofta ta hjälp av en erfaren leverantör (installatör)
*) eller kommunens energirådgivare …

När man vet vad man ska ha tar man in offerter och referenser från ett par leverantörer (installatörer) som kan dimensionera och prissätta ett lämpligt system. Det är alltid bra att ställa ett par alternativ mot varandra, kolla referenser och låta någon oberoende ta del av underlaget, t ex kommunens energirådgivare.

Är det lönsamt med solvärme?
En solvärmeanläggning minskar ditt behov av köpt energi och sänker energikostnaden oavsett om du använder el, olja eller biobränsle. Solvärmekostnaden påverkas inte av energipriserna och när anläggningen är avbetald är solvärmen i princip gratis.

Med ett bra system som möjliggör avskrivningstider på upp till 20 år blir det lönsamt med solvärme, men i de flesta fall kan man räkna med mycket kortare avskrivningstid.

Notera att solvärmen kan spara mer än den ger ! Antag att du använder 2 000 kWh för varmvatten under sommarhalvåret och har en oljepanna som har 50% verkningsgrad. Med en solvärmeanläggning får du 2 000 kWh varmvatten, men sparar 4 000 kWh (400 liter olja).

När är det bäst att satsa på solvärme?
De bästa förutsättningar har man när man ska byta varmvattenberedare och/eller värmesystem eller vid nyinstallation (nybyggnation). Vid byte täcker i regel den minskade energikostnaden merkostnaden för solvärme. Vid nybyggnation kan huset anpassas till solvärmen, solfångarplacering och -orienteringen, placering av ackumulatortank, osv.

Kan jag bygga ihop ett solvärmesystem själv?
Ja, men då bör du i princip kunna lika mycket som en etablerad solvärmeinstallatör.

Vilka är de viktigaste argumenten för solvärme?
Solvärme är ”miljövänligt”, det vill säga att den ger mycket liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solfångare i förhållande till den energi som erhålls under en solfångares livslängd och de flesta solfångare innehåller material som återvinns.

Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på). Solvärme lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solvärmeanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis!

Hur ska man placera solfångarna?
Solfångarna bör placeras lutade och riktade mot söder, till exempel på ett lutande södertak. Med en mindre lutning (t.ex. 15 grader mot horisontalplanet) får man mer värme på sommaren och med en större lutning (t.ex. 60 grader mot horisontalplanet) får man mer värme på våren och hösten.

Inom syd-ost till syd-väst får man 0-10% mindre solvärme jämfört med en rakt södervänd solfångare. En vertikalt placerad solfångare, till exempel om den monteras på en fasad, ger totalt cirka 30% mindre solvärme jämfört med en rakt södervänd solfångare, men mer värme på vår och höst.

I områden med mycket snö är det en fördel om solfångaren lutar rejält så snön glider av. Poolsolfångare kan i princip monteras horisontellt med bibehållen funktion.

Hur fungerar en poolsolfångare?
En poolsolfångare består av en absorbator i UV-beständig plast eller gummi som tål klorerat vatten. Solinstrålningen absorberas i absorbatorn som blir varm och kyls med en vätskekrets (ofta poolvattnet). En poolsolfångare är oisolerad och har mycket låg verkningsgrad när den är mycket varmare än omgivningen.

Hur fungerar en plan solfångare?
En plan solfångare består av en transparent täckskiva (ofta glas), en absorbator och en isolerad baksida. Solinstrålningen absorberas i absorbatorn (ofta av metall) som blir varm och kyls med en vätskekrets. Täckskivan och baksidans isolering minimerar värmeförluster mot omgivningen.

Hur fungerar en vakuumrörsolfångare?
Vakuumrörsolfångare består av glasrör, antingen ett rör med vakuum i röret eller dubbla rör med vakuum mellan rören. Vakuum fungerar som isolering. Inuti sitter antingen en plan eller cirkulär absorbator av metall, som absorberar solinstrålningen, blir varm och kyls med en vätskekrets (U-rör), eller en heat pipe som kyls med en vätskekrets i toppen av heatpipen.

Vad är en heat pipe?
En heat pipe är ett rör med ett medie som växlar mellan vätska och ånga – det tar upp värme ur solinstrålningen (förångas) och avger sedan värmeenergin när det kyls genom att återgå till vätska (kondenserar).

Källa: Svenska solenergiföreningen, www.svensksolenergi.se/omsolenergi/fragorochsvar.html


Tumregler för dimensionering av solfångare och värmelager i småhus och flerbostadshus

Solfångararea Enbart varmvatten Kombisystem
per person 1 – 2 m2 2 -3 m2
per lgh i flerbostadshus 3 -4 m2 5 -8 m2
per småhus 5 -8 m2 10 -12 m2
 
Värmelager
per m2 solfångare cirka 75 liter 75 liter
per lgh i flerbostadshus 200 -300 liter 300 -500 liter
per småhus 300 -500 liter 750-1000 liter
Produkter
Övrigt
Vanliga frågor och svar
x

Undrar du över något? Kika in på vår sida över vanliga frågor och se om du får svar på din fråga. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på 0922-61570 eller maila till info@combiheat.se, så hjälper vi dig.

Visa alla vanliga frågor & svar

Frågor?